Neidio i'r prif gynnwy

Gwneud i Ddiwrnodau Gyfrif

Comisiynwyd yr Adolygiad Cenedlaethol hwn i sicrhau gwell dealltwriaeth o'r materion sy'n ymwneud â gofal diogel mewn ysbytai iechyd meddwl. Roedd yr Adolygiad Cenedlaethol hwn i'w gyhoeddi i ddechrau ym mis Ebrill 2021 ond mae wedi'i ohirio oherwydd yr amhariad yng ngallu'r tîm archwilio i gynnal adolygiadau ar y safle a achoswyd gan bandemig y Coronafeirws. Yn anffodus, wedi'u hepgor o'r Adolygiad Cenedlaethol hwn, hefyd oherwydd yr aflonyddwch a achoswyd gan bandemig y Coronafeirws, mae cyfweliadau ar y safle o deuluoedd cleifion, y bwriedir eu cynnal er mwyn deall eu profiad yn well.

Data: Mae'r wybodaeth yn yr Adolygiad Cenedlaethol hwn yn ymwneud ag amgylchiadau a chofnodion sydd ar gael ar ddiwrnod yr archwiliad. Cwblhawyd yr holl archwiliadau rhwng mis Awst 2020 a mis Tachwedd 2020, er i gwestiynau dilynol ac eglurhad barhau ym mis Mehefin 2021. Roedd 312 o gleifion o dan gwmpas yr Adolygiad Cenedlaethol hwn, er y gellid archwilio gwybodaeth ar gyfer 280 yn unig oherwydd tarfu ar Bandemig Covid 19. Mae gwybodaeth ar gyfer 5 o blant a phobl ifanc wedi'i heithrio o Rannau B-D o'r Adolygiad Cenedlaethol hwn oherwydd cysondeb model gwasanaeth ac wedi'i chynnwys yn Rhan E.

Mae'r holl ddata yn ganran ysgrifenedig yn gyntaf yna'r nifer mewn parenthesis, er enghraifft 99% (123), os yw'r ddau ar gael. Mae'r rhifau mewn blychau arwahanol wedi'u talgrynnu i rif 'mewn 10'/'mewn 5' agosaf fel '1 o bob 10'. Mae rhifau wedi'u talgrynnu i un pwynt degol. Sylwch y gall niferoedd bach orliwio canraddau.

Diogelwch Cleifion: Codwyd unrhyw faterion a effeithiodd ar ddiogelwch cleifion ar unwaith gyda staff yr ysbyty ar ddiwrnod yr archwiliad.

Pobl nid Rhifau: Er bod gan yr Adolygiad Cenedlaethol hwn lawer o graffiau ac ystadegau, nodwn fod person sy'n haeddu gofal unigol, diogel o ansawdd uchel y tu ôl i bob rhif.