Neidio i'r prif gynnwy
Dr. Jo Mower

Clinical Director, Unscheduled Care Programme

National Collaborative Commissioning Unit

nccu.nhs.wales

jo.mower2@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Clinical Director, Unscheduled Care Programme

Cafodd Dr Jo Mower ei phenodi’n Gyfarwyddwr Clinigol y Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Gofal mewn Argyfwng a Gofal Brys yn 2018. Graddiodd o Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru yn 1995 cyn dechrau ei hyfforddiant mewn Meddygaeth Frys. Mae Jo wedi gweithio yn y GIG yng Nghymru ers hynny.

Ar ôl gorffen ei hyfforddiant arbenigol mewn Meddygaeth Frys yn 2004, cafodd ei phenodi’n ymgynghorydd yn Ysbyty Nevill Hall cyn symud i Ysbyty Athrofaol Cymru yn 2005. Yno, hi oedd y fenyw gyntaf i fod yn ymgynghorydd meddygaeth frys. Yn ddiweddarach, cafodd ei phenodi’n Arweinydd Clinigol cyn dod yn Gyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Meddygaeth Frys yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn 2012. Yna, camodd hi i fyny i’w rôl genedlaethol.

Dau faes allweddol sydd wedi bod o ddiddordeb iddi drwy gydol ei gyrfa yw arweinyddiaeth a lleihau risgiau clinigol drwy wella gofal iechyd a gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o ddarparwyr gofal iechyd mewn Byrddau Iechyd, ar draws Byrddau Iechyd a’r tu hwnt.

Dyma rai o uchafbwyntiau allweddol gwaith Jo:

 • Is-gadeirydd (2016) ac yna’n Is-lywydd y Coleg Meddygaeth Frys Brenhinol yng Nghymru (2018-2020). Ymgyrchodd i godi proffil yr arbenigedd yng Nghymru drwy rannu’r heriau allweddol mae Meddygaeth Frys yn eu hwynebu â rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru ac AaGIC. Mae hyn yn cynnwys mynd i’r afael â phroblemau sy’n ymwneud â gorlethu, lleihau risgiau a chreu gweithlu amlddisgyblaethol cynaliadwy er mwyn gwella profiad y staff a chanlyniadau cleifion mewn Meddygaeth Frys.
 • Cydweithio â Phrifysgol Caerdydd, y Ddeoniaeth a’r Bwrdd Iechyd i benodi’r Athro Meddygaeth Frys cyntaf yng Nghaerdydd yn 2015 ac yna’r meddyg academaidd dan hyfforddiant cyntaf yn y maes Meddygaeth Frys yng Nghymru. Arweiniodd hyn at gyflwyno gradd ryngosod BSC mewn Meddygaeth Frys ledled Cymru yn 2017.
 • Cymorth clinigol i sefydlu’r Ganolfan Triniaeth Alcohol yng Nghaerdydd yn 2012.
 • Ymestyn Rhaglen De Cymru i gynnwys datblygu Canolfan Trawma Mawr i dde Cymru a chyd-gadeirio’r Grŵp Cyfeirio Clinigol rhwng 2012 a 2016
 • Cyflawni prosiect mawr o adnewyddu adrannau argyfwng mewn pryd ar gyfer Uwchgynhadledd NATO yn 2014.
 • Llywydd Cymdeithas Feddygol Caerdydd rhwng 2017 a 2018, gan ddathlu 50 blynedd o Feddygaeth Frys drwy gynnal cyfres o sesiynau siarad â’r thema “Dathlu ac Arloesi” i ymgynghorwyr, meddygon teulu a myfyrwyr meddygol.
 • Nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys cyflwyno’r arholiad cyntaf yng Nghymru ar gyfer Aelodaeth o’r RCEM yn 2008, digwyddiad DPP yr RCEM yn 2014 a Symposiwm Rhyngwladol Cymru ar gyfer Meddygaeth Frys yn 2016.

Ers ymuno â’r rhaglen genedlaethol, mae hi wedi bod yn arweinydd clinigol ar y gwaith o ddatblygu’r Fframwaith Ansawdd a Chyflenwi Adrannau Argyfwng (EDQDF). Erbyn hyn, mae hi’n datblygu’r gwaith hwn wrth integreiddio mynediad i ofal mewn argyfwng a gofal brys gan ddefnyddio Model Mynediad Cymru a’i integreiddio â’r meysydd Gofal Brys ar yr un Diwrnod, Gofal Canolraddol a Gofal Sylfaenol Heb ei Drefnu 24/7.

Prosiectau allweddol

 • Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Gofal mewn Argyfwng a Gofal Brys
 • Model Mynediad Cymru
 • Fframwaith Ansawdd a Chyflenwi Adrannau Argyfwng
 • Hybu ffrydiau galluogi gwaith cenedlaethol e.e. prosiectau meincnodi’r GIG, profiad cleifion a phrofiad y staff
 • WEDS/Symphony
 • Llwybrau Anadlol Gymunedol

Grŵp Cenedlaethol yr Arweinwyr Clinigol