Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad Gofal Cenedlaethol - Anableddau Dysgu

Adolygiad Gofal Cenedlaethol - Anableddau Dysgu

Argymhellion

 

 

Mae'r Adolygiad Gofal Cenedlaethol hwn yn gwneud 70 o argymhellion penodol i'w hystyried gan ddarparwyr a chomisiynwyr gofal, yn ogystal â Llywodraeth Cymru.

Darparwyr


Argymhelliad 1. Dylai darparwyr sicrhau bod staff yn ymwybodol o'r gwahaniaethau yng nghyflwyniad ac angen cleifion gwrywaidd a benywaidd.

Argymhelliad 3. Dylai darparwyr sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi i gydnabod a diwallu anghenion pobl hŷn ag anabledd dysgu.

Argymhelliad 11 . Dylai darparwyr sicrhau bod gan bob claf, nad yw'n ddarostyngedig i'w gadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl neu o dan Ddiogeliadau Amddifadedd Rhyddid, y gallu i gydsynio i fod yn glaf mewnol.

Argymhelliad 12. Dylai darparwyr sicrhau bod pob claf sy'n destun cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl neu Ddiogeliadau Amddifadedd Rhyddid yn ymwybodol o'u hawliau.

Argymhelliad 17. Dylai darparwyr sicrhau bod cynlluniau cymorth ysbytai yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, o fewn cyfnod amser o dri mis ar y mwyaf.

Argymhelliad 19. Dylai darparwyr sicrhau bod pob cynllun gofal a chynllun cymorth ysbyty yn cael eu datblygu gydag amcanion penodol, canlyniadau mesuradwy ac amserlenni clir.

Argymhelliad 22. Dylai darparwyr sicrhau bod canlyniadau'r claf yn cael eu trafod fel rhan o'r cynllun gofal ac adolygiadau cynllun cymorth ysbyty.

Argymhelliad 24. Dylai darparwyr sicrhau bod pob meddyginiaeth yn cael ei rhagnodi ar y dos lleiaf i liniaru'r symptomau a ddilyswyd.

Argymhelliad 26. Dylai darparwyr sicrhau bod pob meddyginiaeth yn cael ei hadolygu'n rheolaidd ar gyfer effeithiolrwydd a'i dirwyn i ben lle na ddangosir effeithiolrwydd.

Argymhelliad 27. Rhaid i ddarparwyr sicrhau bod y claf, y tîm gofal lleol a'r gofalwyr yn rhan o'r penderfyniad i gychwyn neu roi'r gorau i unrhyw feddyginiaeth seicotropig.

Argymhelliad 28. Dylai darparwyr sicrhau bod offeryn monitro sgîl-effeithiau cydnabyddedig wedi'i gwblhau gan bob claf a ragnodir meddyginiaeth seicotropig.

Argymhelliad 29. Dylai darparwyr sicrhau bod cleifion a theuluoedd yn derbyn gwybodaeth, mewn fformat hygyrch, am yr effeithiau a ddymunir a sgil-effeithiau posibl meddyginiaeth.

Argymhelliad 30. Dylai darparwyr gofnodi pob digwyddiad o ymddygiad sy'n herio.

Argymhelliad 31. Dylai darparwyr ddarparu amgylchedd gofal diogel, effeithiol a therapiwtig, er mwyn lleihau rhwystredigaeth a diflastod a allai arwain at ymddygiadau sy'n herio.

Argymhelliad 32. Dylai darparwyr sicrhau bod staff wedi'u hyfforddi i gydnabod ymddygiadau sy'n cynyddu ac i ddarparu ymyriadau cadarnhaol ac ataliol.

Argymhelliad 34 . Rhaid i ddarparwyr sicrhau bod lles staff yn cael ei amddiffyn os ydyn nhw'n agored i ymddygiadau sy'n herio.

Argymhelliad 35. Dylai darparwyr sicrhau bod unrhyw ymyrraeth gyfyngol yn cynnwys y lleiafswm o rym, am yr amser byrraf a chydag ystyriaeth ddyledus o hunan-barch, urddas, preifatrwydd, gwerthoedd diwylliannol ac anghenion unigol y claf.

Argymhelliad 36. Dylai darparwyr sicrhau bod pob digwyddiad o ymyriadau cyfyngol yn cael ei gofnodi, ei adolygu a'i adrodd.

Argymhelliad 37. Dylai darparwyr sicrhau bod unrhyw ymyrraeth gyfyngol yn gymesur â'r risg a berir gan yr ymddygiad sy'n herio.

Argymhelliad 40. Dylai darparwyr sicrhau y dylid dogfennu'n glir y rhesymeg dros wneud cais a hyd cynlluniedig ar gyfer unrhyw gyfyngiadau personol yng nghynllun cymorth ysbyty'r claf a'i adolygu'n rheolaidd.

Argymhelliad 42. Dylai darparwyr sicrhau bod unrhyw gefnogaeth bwrpasol yn cydbwyso'r risg i ddiogelwch cleifion â hyrwyddo urddas ac annibyniaeth.

Argymhelliad 43. Dylai darparwyr sicrhau bod pob claf yn cael ei alluogi a'i annog i gael mynediad i'r gymuned leol yn ddiogel.

Argymhelliad 44. Dylai darparwyr sicrhau bod gan bob claf fynediad at wasanaethau gofal sylfaenol yn ôl yr angen.

Argymhelliad 45. Dylai darparwyr sicrhau, lle bo hynny'n ddiogel i wneud hynny, bod presenoldeb mewn gwasanaethau gofal brys yn cael ei atal gan ymyriadau rhagataliol, lefelau staffio a hyfforddiant staff.

Argymhelliad 49. Dylai darparwyr gynnal arolygon profiad cleifion rheolaidd mewn partneriaeth â gwasanaethau eirioli annibynnol a defnyddio canfyddiadau'r arolygon hyn i wella gofal.

Argymhelliad 51. Dylai darparwyr sicrhau bod eu hamgylcheddau gofal yn ddiogel, o ansawdd uchel, yn addas at y diben ac yn cael eu hatgyweirio a'u hail-addurno pan fo angen.

Argymhelliad 52. Dylai darparwyr sicrhau bod gan gleifion fynediad at 'gegin claf' a diodydd poeth ac oer, ar ôl asesiad risg priodol.

Argymhelliad 54. Dylai darparwyr adolygu, cofnodi a thrafod Lefel Gofal y cleifion yn fisol i gefnogi cofnodi cynnydd.

Argymhelliad 56. Dylai darparwyr sicrhau eu bod yn adolygu ac yn adolygu gofynion staffio pob uned yn rheolaidd i sicrhau bod anghenion cleifion yn cael eu diwallu.

Argymhelliad 58. DarparuDylai swyddogion sicrhau bod gan y cleifion fynediad at staff sydd â sgiliau, hyfforddiant a phrofiad penodol i'w galluogi i gyflawni'r gweithrediad a'r lles gorau posibl.

Argymhelliad 59. Dylai darparwyr sicrhau bod staff yn darparu ymyriadau o ansawdd uchel sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gyflawni canlyniadau'r cleifion.

Argymhelliad 60. Dylai darparwyr sicrhau bod pob claf yn cael ei asesu am ymddygiad sy'n dynodi sefydliad.

Argymhelliad 61. Dylai darparwyr sicrhau bod cynnal a hyrwyddo hunan-eiriolaeth, hunan-wytnwch a'r gostyngiad mewn dibyniaeth yn brif ffocws darparu gofal.

Argymhelliad 65. Dylai darparwyr sicrhau bod cleifion a'u teuluoedd a'u gofalwyr yn ymwneud â datblygu a deddfu'r cynllun trosglwyddo.

Argymhelliad 66. Dylai darparwyr sicrhau bod y cynllun trosglwyddo yn cael ei drafod a'i ddatblygu gan staff yr uned a'r tîm gofal lleol yn eu cyfarfodydd rheolaidd.

Comisiynwyr

Argymhelliad 2. Dylai'r comisiynwyr ystyried y gwahaniaethau yn anghenion cleifion gwrywaidd a benywaidd wrth ddylunio a darparu gwasanaethau.

Argymhelliad 4. Dylai comisiynwyr sicrhau eu bod wedi cynllunio gwasanaethau anabledd dysgu i ystyried proffil poblogaeth sy'n heneiddio.

Argymhelliad 5. Dylai comisiynwyr sicrhau eu bod wedi cynllunio gwasanaethau anabledd dysgu i ystyried cleifion ag anghenion penodol fel anhwylderau sbectrwm awtistig, dementia a salwch meddwl.

Argymhelliad 6. Dylai comisiynwyr sicrhau bod staff yn cael eu hyfforddi i gydnabod a diwallu anghenion cleifion ag anabledd dysgu sy'n cyd-fynd â chyflyrau eraill fel anhwylder sbectrwm awtistig, dementia a salwch meddwl.

Argymhelliad 7. Dylai'r comisiynwyr nodi'r unigolion hynny sydd fwyaf mewn perygl o gael eu derbyn i'r ysbyty, fel y gellir sicrhau bod y gefnogaeth gywir ar gael i atal yr angen am fynediad.

Argymhelliad 8. Dylai fod gan gomisiynwyr lwybrau clir ar waith i hyrwyddo dull 'cymunedol yn gyntaf' ac i leihau trosglwyddo cleifion o un ysbyty i'r llall.

Argymhelliad 9. Dylai comisiynwyr sicrhau nad oes unrhyw wely ysbyty yn cael ei ystyried yn gartref unigolyn a dylid gwneud pob ymdrech i weld gofal cymunedol fel yr 'opsiwn diofyn' ar gyfer pob claf.

Argymhelliad 10. Dylai comisiynwyr dargedu adnoddau at drosglwyddo'r cleifion hynny mewn unedau asesu a thriniaeth gyda hyd arhosiad dros flwyddyn, a'r rheini mewn darparwyr eraill sydd â hyd arhosiad dros bum mlynedd.

Argymhelliad 13. Dylai Comisiynwyr sicrhau bod pob claf sy'n destun cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl neu Ddiogeliadau Amddifadedd Rhyddid yn destun adolygiad rheolaidd.

Argymhelliad 14. Dylai'r comisiynwyr sicrhau bod pob claf yn yr ysbyty yn cael cydlynydd gofal.

Argymhelliad 15. Dylai'r Comisiynwyr sicrhau bod yr holl gydlynwyr gofal yn deall eu rôl wrth sicrhau bod y claf yn derbyn gofal mewn amgylchedd diogel ac o ansawdd uchel ac wrth gynllunio a chyflymu trosglwyddiad y claf.

Argymhelliad 16. Dylai comisiynwyr sicrhau bod cynlluniau gofal yn cael eu hadolygu'n rheolaidd, o fewn cyfnod amser o chwe mis ar y mwyaf.

Argymhelliad 18. Dylai'r comisiynwyr sicrhau bod yr holl gynlluniau gofal a chynlluniau cymorth ysbyty yn cael eu cyd-gynhyrchu gyda'r claf a chyda chyfraniad y cydlynydd gofal a theuluoedd y cleifion.

Argymhelliad 20. Dylai comisiynwyr sicrhau bod y canlyniadau a ddymunir ar gyfer y claf yn cael eu cytuno ar ôl eu derbyn gyda'r claf, teuluoedd, darparwr a'r tîm gofal lleol.

Argymhelliad 21. Dylai comisiynwyr fonitro cyflawniad canlyniadau yn agos, gan ymyrryd os nad yw canlyniadau'n cael eu cyflawni mewn modd amserol.

Argymhelliad 25. Dylai comisiynwyr sicrhau bod pob darparwr yn mabwysiadu rhagnodi ar sail tystiolaeth.

Argymhelliad 33. Dylai comisiynwyr sicrhau bod darparwyr yn cymryd risgiau cadarnhaol ystyriol ac nad ydynt yn canolbwyntio'n llwyr ar risg hanesyddol.

Argymhelliad 38. Dylai Comisiynwyr sicrhau bod pob darparwr hyfforddiant ymyrraeth gyfyngol yn cydymffurfio â Safonau Hyfforddi Rhwydwaith Lleihau Cyfyngiadau 2019.

Argymhelliad 39. Dylai comisiynwyr sicrhau bod gan ddarparwyr gynllun lleihau ataliadau ar waith ar gyfer pob claf.

Argymhelliad 41. Dylai comisiynwyr sicrhau bod yr holl gyfyngiadau cyffredinol yn gymesur, bod ganddynt sail resymegol glir dros wneud cais a'u bod yn destun adolygiad rheolaidd.

Argymhelliad 46. Dylai comisiynwyr sicrhau bod staff gofal iechyd cyffredinol yn cael mynediad at hyfforddiant ar anableddau dysgu ac anhwylderau sbectrwm awtistig.

Argymhelliad 47. Dylai comisiynwyr sicrhau bod darparwyr yn sicrhau'r gwerth gorau.

Argymhelliad 48. Dylai comisiynwyr sicrhau bod gan gleifion, teuluoedd a gofalwyr lais wrth ddylunio gwasanaethau.

Argymhelliad 50. Dylai comisiynwyr sicrhau bod mesurau boddhad cleifion yn cael eu defnyddio a'u defnyddio fel dangosyddion gwasanaethau ymatebol ac o ansawdd.

Argymhelliad 53. Dylai comisiynwyr sicrhau bod cleifion â Lefelau Gofal isel sy'n dangos y gallai amgylchedd llai cyfyngol ddiwallu eu hanghenion gofal yn cael eu hystyried ar gyfer trosglwyddo.

Argymhelliad 55. Dylai comisiynwyr sicrhau bod gan ddarparwyr lefel ddigonol o staff i ddarparu gofal diogel a blaengar.

Argymhelliad 57. Dylai comisiynwyr sicrhau bod unrhyw ganlyniadau y mae angen i staff therapi eu cyfrannu yn cael sylw.

Argymhelliad 62. Dylai comisiynwyr gydnabod a mynd i'r afael ag effeithiau negyddol ac effaith sefydliadu.

Argymhelliad 63 . Dylai Comisiynwyr sicrhau bod pob cynllun trosglwyddo yn cael ei ddeddfu.

Argymhelliad 64. Commisdylai sioners sicrhau bod gan bob claf gynllun ar waith i nodi'r canlyniadau i'w cyflawni er mwyn trosglwyddo i'r cam nesaf ar eu taith ofal.

Argymhelliad 67. Dylai comisiynwyr fod â mecanwaith ar waith i adolygu cynlluniau trosglwyddo ar draws y gwasanaethau y maent yn eu comisiynu i sicrhau bod rhwystrau i gynnydd yn cael eu dileu.

Argymhelliad 68. Dylai comisiynwyr ystyried y trefniadau cynllunio gorau posibl ar gyfer modelau newydd o wasanaethau cleifion mewnol gwell ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.

Argymhelliad 69. Dylai comisiynwyr ystyried buddsoddi mewn gwasanaethau cymunedol ymyrraeth gynnar ac atal derbyn.

Llywodraeth Cymru

Argymhelliad 23. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sefydlu ymgyrch genedlaethol i gefnogi'r gostyngiad yn y defnydd amhriodol o feddyginiaeth seicotropig.

Argymhelliad 70. I suppar gyfer trosglwyddo a gwella gwasanaethau cymunedol dylai Llywodraeth Cymru gefnogi Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i ddatblygu model cyllido cynaliadwy, gan gynnwys buddsoddiad cymdeithasol a menter gymdeithasol.