Neidio i'r prif gynnwy

Mesurau Arbrofol ED

Mae ymweliad ag Adrannau Achosion Brys yng Nghymru yn cael ei fesur ar hyn o bryd gan ddefnyddio'r targed 4 a 12 awr, fodd bynnag, teimlir nad yw hyn yn cyfleu profiad cleifion unigol. Mae’n amser nawr i newid y sgwrs, wrth i ni edrych ar y darlun ehangach.


Mae deuddeg o fesurau adran achosion brys arbrofol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Lleol ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Mae tri wedi’u datblygu’n llawn ac yn cael eu defnyddio ar draws holl Fyrddau Iechyd Lleol Cymru i’n helpu i ddeall y darlun ehangach er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y gofal cywir, yn y lle iawn mewn modd amserol, gan wella profiad cyffredinol y claf. Y tri mesur arbrofol cychwynnol yw:

  • Amser i frysbennu
    • Yr amser cyrraedd i gael ei frysbennu, dyma lle mae blaenoriaeth y claf ar gyfer triniaeth yn cael ei phennu gan ddefnyddio sgôr brysbennu
  • Amser i'r clinigwr
    • Amser cyrraedd i weld clinigwr am driniaeth. Gallai hyn fod yn feddyg, Nyrs neu Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol arall
  • Canlyniad presenoldeb
    • Mae'r elfen hon yn canolbwyntio ar ganlyniad ymweliad y claf, megis dim apwyntiad dilynol, derbyniad na thriniaeth mewn lleoliad arall.

Trwy ddefnyddio'r mesurau hyn gall Byrddau Iechyd Lleol ganolbwyntio adnoddau yn unol â hynny ac o ganlyniad gwella profiad y claf. Mae'r data a gawn yn ein galluogi i beintio darlun cenedlaethol misol, mae'r data diweddaraf a ddangosir yn y cyflwyniad PowerBi ar gyfer Rhagfyr 2023. Mae'r tudalennau unigol, Amser i Frysbennu, Amser i Glinigol a Chyrchfan Rhyddhau ED yn cynnwys data yn ôl i Chwefror 2022.

Yr ailwampiad nesaf a drefnwyd yw dydd Iau 21 Mawrth 2024 am 09:30am

Dangosfwrdd Rhyngweithiol

 

Gwybodaeth Bellach

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau cysylltwch â Swyddfa'r Wasg Llywodraeth Cymru .

Cyhoeddir y mesurau a ddatblygwyd gennym gyda staff rheng flaen fel rhan o'r Fframwaith Ansawdd a Chyflawni Adrannau Achosion Brys ochr yn ochr ag Ystadegau Gwladol Gweithgarwch a Pherfformiad y GIG a gynhyrchir gan Lywodraeth Cymru .

Nodyn : Mae ystadegau arbrofol yn is-set o ystadegau swyddogol newydd neu arloesol sy'n cael eu gwerthuso. Cânt eu datblygu o dan arweiniad y Pennaeth Proffesiwn ar gyfer Ystadegau (HoP) a'u cyhoeddi i gynnwys defnyddwyr a rhanddeiliaid yn y broses o asesu eu haddasrwydd a'u hansawdd yn gynnar. Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau: Canllawiau Rheoleiddio

Naratif Clinigol | Ceudyllau Mesur | Metadata | StatsCymru