Neidio i'r prif gynnwy

Telerau defnyddio

Defnydd a Ganiateir

Rhoddir caniatâd i ymwelwyr â [m] esapiEncode ('html', m.siteConfig ('safle')) [/ m] (y wefan hon) gael mynediad at ddeunyddiau cyhoeddedig (cynnwys) yn ddarostyngedig i'r telerau hyn. Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau defnyddio.

Er y gellir cyrchu, lawrlwytho a defnyddio cynnwys at ddibenion personol ac anfasnachol (ee ymchwil breifat, astudio neu ddefnydd mewnol); rhaid i ymwelwyr beidio ag atgynhyrchu nac ailgyhoeddi unrhyw ddeunydd o'r wefan hon heb ganiatâd perchennog y wefan / hawlfraint.

Rydym yn berchen ar ddelweddau, logos a graffeg a ddefnyddir ar y wefan hon a / neu drydydd partïon. Rhaid peidio â defnyddio'r rhain heb gael caniatâd perchennog yr hawlfraint.

Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol sy'n ymwneud â'r wefan hon yn perthyn i [m] esapiEncode ('html', m.siteConfig ('safle')) [/ m] a lle bo hynny'n berthnasol, cymdeithion trydydd parti.

 

Gwybodaeth personol

Pan fyddwch yn cyflwyno data adnabyddadwy yn wirfoddol ar y wefan hon (mae hyn yn cynnwys cyflwyno ffurflen adborth, holiaduron ac ati), defnyddir y wybodaeth a gyflwynir i ymateb i'ch ymholiadau yn unig ac at y diben a fwriadwyd. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth defnyddiwr gwe â thrydydd partïon.

 

Amddiffyn rhag feirws

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar gyfer firysau. Fodd bynnag, argymhellir eich bod yn rhedeg rhaglen gwrth firws ar yr holl ddeunyddiau a lawrlwythir o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i'ch data neu system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

 

Ymwadiad

Cymerir gofal i sicrhau bod cynnwys y wefan yn gywir. Serch hynny, darperir cynnwys er gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac rydych yn ei ddefnyddio ar eich risg eich hun. Ni fyddwn yn atebol am ddifrod neu golled sy'n deillio o unrhyw weithred neu anwaith sy'n deillio o ddefnyddio gwybodaeth ar y wefan hon.

 

Gwefannau Allanol

Ychwanegwch nad yw enw eich meddygfa yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â'r cynnwys nac am ganlyniadau dilyn unrhyw gyngor a gynhwysir ar wefannau o'r fath. Ni ddylid ystyried rhestru fel ardystiad o unrhyw fath.

Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio trwy'r amser ac nad oes ganddynt unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig na newid cyfeiriad y wefan.

Ychwanegwch fod enw eich meddygfa yn cadw'r hawl i wrthod neu ddileu dolenni i unrhyw wefan.

 

Nodwedd Cyfieithu Google

Mae gwefannau GIG Cymru, sydd â gallu Google Translate Feature wedi'i alluogi, yn cynnig cyfieithiadau a berfformir gan Google ™ Translate, gwasanaeth trydydd parti nad oes gan GIG Cymru unrhyw reolaeth drosto. Nid yw tudalennau wedi'u cyfieithu yn rhan o'r wefan a gynhelir, ac nid oes ganddynt unrhyw ddolen i barth GIG Cymru.

Mae'r gwasanaeth hwn yn gyfieithiad cyfrifiadurol awtomataidd ac, o'r herwydd, ni fydd yn gyfieithiad perffaith a bydd yn dueddol o gamgymeriadau na fyddai siaradwr dynol yn eu gwneud fel arall.

Dylai'r cyfieithiad gael ei ddefnyddio fel canllaw bras yn unig. Nid yw GIG Cymru mewn unrhyw ffordd yn derbyn atebolrwydd am gywirdeb y cyfieithiadau hyn neu unrhyw golled a achosir iddynt.

 

Gwelliannau i'r Dyfodol

Bydd newidiadau dilynol i'r telerau hyn ar gael ar y wefan hon.