Neidio i'r prif gynnwy

Deddf Iechyd Meddwl

 

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru

Mae'r Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol (NCCU) yn cynnal y ddogfen a'r wybodaeth hon dros dro i Lywodraeth Cymru sicrhau eu bod yn parhau i fod ar gael i randdeiliaid gweithredol yn ystod proses o fudo gwybodaeth. Dylid anfon unrhyw ymholiadau am gynnwys y wybodaeth at MentalHealthandVulnerableGroups@gov.wales

Ffurflenni Rhagnodedig

Rheoliadau Iechyd Meddwl (Ysbyty, Gwarcheidiaeth, Triniaeth Gymunedol a Chaniatâd i Driniaeth) (Cymru) 2008 a and Rheoliadau Iechyd Meddwl (Ysbyty, Gwarcheidiaeth, Triniaeth Gymunedol a Chydsynio i Driniaeth) (Cymru) (Diwygio) 2012 yw'r prif reoliadau sy'n delio ag arfer pwerau gorfodol mewn perthynas â phersonau sy'n agored i gael eu cadw yn yr ysbyty neu o dan warcheidiaeth, ynghyd â chleifion cymunedol, o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

Mae'r Rheoliadau'n rhagnodi'r ffurflenni sydd i'w defnyddio wrth arfer pwerau o dan y Ddeddf, ac mae'r rhain wedi'u nodi yn Atodlen 1 y Rheoliadau. Daeth y Rheoliadau hyn (a'r ffurflenni rhagnodedig) i rym ar 3 Tachwedd 2008.

Mae Cod Ymarfer Deddf Iechyd Meddwl Cymru 2016 yn nodi canllawiau o dan Bennod 4 ar y wybodaeth y mae'n rhaid ei rhoi i gleifion a'u perthnasau agosaf a'u hegluro.

Ar 2 Mehefin 2012, daeth Rheoliadau Iechyd Meddwl (Ysbyty, Gwarcheidiaeth, Triniaeth Gymunedol a Chaniatâd i Driniaeth) (Cymru) (Diwygio) 2012 i rym. Diwygiwyd y ffurflenni canlynol CO7 , HO15 , CP1 , CP5 , TC8 a chyflwynwyd Ffurflen C08 newydd.

Sylwch: Dylai'r ffurflenni hyn gael eu hargraffu ar bapur pinc. Argymhellir eich bod yn dewis "crebachu i ardal y gellir ei hargraffu" yn eich opsiynau argraffu ar gyfer eich argraffydd.

Taflenni Gwybodaeth i Gleifion | Patient Information Leaflets

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu cyfres o daflenni gwybodaeth cleifion enghreifftiol Deddf Iechyd Meddwl 1983. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i gynorthwyo ysbytai ac awdurdodau gwasanaethau cymdeithasol lleol (LSSAs) i gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 i ddarparu gwybodaeth ysgrifenedig i gleifion sy'n destun cadw a mesurau gorfodol eraill o dan y Ddeddf. Mae'r taflenni hyn yn anstatudol ac nid oes rheidrwydd ar ysbytai na LSSAs i'w defnyddio.

Dyluniwyd y taflenni i'w hargraffu fel tudalennau A4 dwy ochr sy'n plygu i ffurfio llyfryn maint A5.

Mae'r taflenni ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg. Lle mae angen lleol wedi'i ddangos, mae Llywodraeth Cymru yn annog ysbytai a LSSAs i ddarparu deunydd mewn ieithoedd a fformatau priodol eraill.