Neidio i'r prif gynnwy

Mesurau Arbrofol Adrannau Argyfwng

Mesurau Adrannau Achosion Brys Arbrofol Pennyn

Ar hyn o bryd, mae ymweliad â’r adran argyfwng yng Nghymru yn cael ei fesur gan ddefnyddio’r targed 4 a 12 awr. Dydy hyn ddim yn cyfleu profiad cleifion unigol. Mae’n bryd newid y drafodaeth wrth i ni edrych ar y darlun ehangach.

Amser i Newid y Sgwrs Gwneud i Newid ddigwydd

Vaughan Gething MS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gan dynnu sylw at pam ei bod bellach yn bryd newid y sgwrs trwy edrych ar y darlun ehangach.

Ffilmiwyd y fideo hwn cyn i gyfyngiadau covid fod ar waith ac mae yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Mae gan yr animeiddiad uchod lais Saesneg. Fodd bynnag, mae isdeitlau ar gael yn Gymraeg.

Mae deuddeg mesur adrannau achosion brys arbrofol yn cael eu datblygu ar hyn o bryd mewn cydweithrediad â Byrddau Iechyd Lleol ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Mae tri wedi'u datblygu'n llawn ac yn cael eu defnyddio ar draws yr holl fyrddau Iechyd Lleol yng Nghymru i'n helpu i ddeall y darlun ehangach i sicrhau bod cleifion yn cael y gofal cywir, yn y lle cywir mewn modd amserol gan wella profiad cyffredinol y claf. Y tri mesur arbrofol cychwynnol yw:

  • Amser i frysbennu
    • Amser cyrraedd i gael ei dreialu, dyma lle mae blaenoriaeth y claf ar gyfer triniaeth yn cael ei bennu gan ddefnyddio sgôr brysbennu
  • Amser i'r clinigwr
    • Amser cyrraedd i weld clinigwr i gael triniaeth. Gallai hyn fod yn feddyg, Nyrs neu Weithiwr Proffesiynol Gofal Iechyd arall
  • Canlyniad presenoldeb
    • Mae'r elfen hon yn canolbwyntio ar ganlyniad ymweliad y cleifion, fel dim dilyniant, derbyn na thriniaeth mewn lleoliad arall.

Trwy ddefnyddio'r mesurau hyn, gall Byrddau Iechyd Lleol ganolbwyntio adnoddau yn unol â hynny ac o ganlyniad wella profiad y claf. Mae'r data a dderbyniwn yn caniatáu inni baentio llun cenedlaethol misol, dangosir data Mai2021 isod gyda misoedd blaenorol ar gael yn y dropdowns isod. Y diweddariad arferol nesaf yw dydd Iau 17 Gorffennaf 2021 am 09:30.

Rydym yn parhau i weithio gyda chydweithwyr i ddod â dadansoddiadau sy'n benodol i safleoedd yn y dyfodol agos ynghyd â gwybodaeth aros am flaenoriaethu. Dysgwch fwy am y cefndir llawn ar sut y datblygwyd y mesurau fel rhan o Fframwaith Ansawdd a Chyflawni'r Adran Achosion Brys.

Gwybodaeth Bellach

Ar gyfer ymholiadau gan y wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â Swyddfa'r Wasg Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddir y mesurau a ddatblygwyd gennym gyda staff rheng flaen fel rhan o Fframwaith Ansawdd a Chyflawni'r Adran Achosion Brys ochr yn ochr ag gweithgarwch a pherfformiad y GIG a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru.

Nodyn: Mae ystadegau arbrofol yn is-set o ystadegau swyddogol sydd newydd eu datblygu neu arloesol sy'n cael eu gwerthuso. Fe'u datblygir o dan arweiniad Pennaeth y Proffesiwn Ystadegau (HoP) a'u cyhoeddi i gynnwys defnyddwyr a rhanddeiliaid wrth asesu eu haddasrwydd a'u hansawdd yn gynnar. Rheoliad y Swyddfa Ystadegau: Canllawiau Rheoliadol

Naratif Clinigol | Ogofâu Mesur | Metadata | StatsWales